Dr Sławomir Morawski LL.M.

Radca prawny, Counsel, Praktyka Sektora Usług Finansowych

Dr Sławomir Morawski LL.M.
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 883 323 451
biuro:
Warszawa

Obszar specjalizacji Sławomira Morawskiego obejmuje obsługę prawną transakcji finansowania, prawo bankowe i zagadnienia regulacyjne dotyczące działalności instytucji finansowych, faktoring, jak również prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, w tym reprezentowanie kredytodawców w postępowaniach upadłościowych.

Sławomir doradzał głównie bankom i innym instytucjom finansowym przy licznych transgranicznych i lokalnych transakcjach finansowania i refinansowania ze szczególnym uwzględnieniem finansowania nieruchomości komercyjnych. Doradzał przy projektach sekurytyzacyjnych oraz przy faktoringu. Jego doświadczenie obejmuje także aspekty powiernika zabezpieczeń, relacje między współ-kredytodawcami oraz zagadnienia dotyczące wierzytelności podporządkowanych. Sławomir ma bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia wierzytelności kredytowych opartych na wzorcach Loan Market Association w postępowaniach upadłościowych, w tym w sporach sądowych z syndykami, m.in. wokół takich zagadnień jak: dług równoległy (parallel debt), gwarancje spółki córki (upstream guarantee) czy alokacje wpłat na koszty i odsetki.

Przed dołączeniem do kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy Sławomir pracował w warszawskim biurze renomowanej niemieckiej kancelarii, gdzie prowadził praktykę bankowości i finansów.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

Członkostwo: Izba Radców Prawnych w Warszawie, Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa, 2002); Uniwersytet we Fryburgu, Niemcy (LL.M., 2005); Uniwersytet we Fryburgu, Niemcy (Doktor Nauk Prawnych, 2009); Instytut Maxa Plancka we Fryburgu, Niemcy (Research School for Comparative Criminal Law).

 • The Bank of New York Mellon - Reprezentowanie kredytodawców i agenta zabezpieczeń w szeregu postępowań upadłościowych wobec spółek z grupy Schieder w związku z umowami kredytów konsorcjalnych na podstawie standardu LMA (Loan Market Association), w tym dochodzenie rządzonego prawem niemieckim długu równoległego w łącznej wysokości ok. 250 mln EUR, prowadzenie sporów z syndykami w kwestii gwarancji spółek córek (upstream guarantees), doradztwo w zakresie ograniczonej skuteczności zabezpieczeń w upadłości, prowadzenie sporów z wierzycielami podporządkowanymi (głównie ze spółką matką upadłego).
 • Deutsche Postbank AG - Doradztwo przy kilkunastu projektach obejmujących finansowanie i refinansowanie łącznie ponad 40 nieruchomości w Polsce (głównie budynków biurowych i centrów handlowych położonych w Warszawie), w tym doradztwo dotyczące pozycji agenta zabezpieczeń oraz restrukturyzacji istniejących zabezpieczeń.
 • IKB Deutsche Industriebank AG - Doradztwo przy transakcji finansowania nabycia linii produkcyjnej przez wiodącego polskiego producenta części samochodowych, w tym doradztwo w zakresie zmiany pierwszeństwa hipotek i zastawów.
 • Gobarto S.A. - Doradztwo przy transakcji finansowej obejmującej kredyty refinansowe, w rachunku bieżącym oraz akwizycyjne na łączną kwotę ok. 240 mln PLN udzielone przez Bank Pekao na rzecz Gobarto S.A. oraz jej spółek zależnych.
 • UniCredit Bank AG - Doradztwo przy szeregu transakcji finansowych rządzonych prawem niemieckim z udziałem polskich spółek udzielających zabezpieczeń.
 • Wiodący polski bank - Doradztwo przy umowie kredytowej celem sfinansowania nabycia akcji w spółce prowadzącej handel detaliczny elektroniki i notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • MyBucks - Doradztwo przy transferze portfolio pożyczek konsumenckich
 • Grupa banków amerykańskich - Doradztwo przy transakcją sekurytyzacyjnej obejmującej kilka jurysdykcji dotyczącej transferu wierzytelności handlowych rządzonych prawem polskim i obcym na rzecz banków za pośrednictwem irlandzkiej spółki specjalnego przeznaczenia, w tym wydanie opinii dot. true sale.
 • Firma faktoringowa z grupy Credit Agricole - Kompleksowe doradztwo przy polskich aspektach transgranicznych usług faktoringowych.
 • Bibby Financial Services - Kompleksowe doradztwo dotyczące pozycji firmy faktoringowej w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym toczącym się wobec jej klientów.
 • Wiodący niemiecki bank wirtualny - Doradztwo w kwestiach regulacyjnych dotyczących świadczenia usług finansowych w Polsce, w tym w zakresie kredytu konsumenckiego, tajemnicy bankowej oraz usług płatniczych.
 • Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG - Doradztwo przy szeregu transakcji finansowych i refinansowych rządzonych prawem austriackim z udziałem polskich kredytobiorców i podmiotów dających zabezpieczenia.
 • DZ Bank Polska S.A. - Kompleksowe doradztwo w związku z finansowaniem naprawczym wiodącego polskiego producenta mrożonek, w tym doradztwo dotyczące umowy pomiędzy kredytodawcami.
 • Weltbild Polska - Doradztwo w zakresie prawa upadłościowego w związku z wycofaniem się z polskiego rynku.
 • "Upadłość grupy kapitałowej z perspektywy kredytodawców – egzekwowalność roszczeń wobec poręczających spółek-córek (cz. I)", Monitor Prawa Bankowego, nr 1/2017 (wspólnie z Jackiem Bąkiem).
 • "Upadłość grupy kapitałowej z perspektywy kredytodawców – egzekwowalność roszczeń wobec poręczających spółek-córek (cz. II)", Monitor Prawa Bankowego, nr 2/2017 (wspólnie z Jackiem Bąkiem).
 • "Upadłość grupy kapitałowej z perspektywy kredytodawców – środki prawne w celu podważenia konkurujących wierzytelności wewnątrzgrupowych", Monitor Prawa Bankowego, nr 3/2017 (wspólnie z Jackiem Bąkiem).
 • „International Insolvency. Group insolvency and directors‘ duties” Thomson Reuters, 2015 (rozdział o prawie polskim, wspólnie z Jackiem Bąkiem) – dostępne tylko w języku angielskim.
 • „Systeme der Ein- und Abstufung der Tatschwere. Ein deutsch – polnischer Vergleich“, Duncker & Humblot, Berlin 2011 – dostępne tylko w języku niemieckim.