Paweł Gruszecki

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji

Paweł Gruszecki
telefon:
+48 12 296 8700
tel kom.:
+48 660 765 922
biuro:
Kraków

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wykonywania skomplikowanych projektów wymagających wiedzy z zakresu prawa IT, prawa autorskiego, prawa mediów oraz prawa telekomunikacyjnego takich jak: współudział w prowadzeniu negocjacji umowy o zarządzanie oraz rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej (ang. „managed service agreement”), współudział w opracowywaniu założeń prawnych modelu biznesowego podmiotu mającego oferować usługę telewizji mobilnej w standardzie DVB-H, prowadzenie negocjacji umowy mającej na celu wdrożenie platformy OTT, a także opracowanie założeń prawnych kompleksowego systemu logistyczno-płatniczego mającego na celu zwiększenie sprzedaży w e-commerce. Dodatkowo  ma doświadczenie w obsłudze podmiotów znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju (start-up), które wprowadzają na rynek rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy (ang. Internet of things), zapewniania bezpieczeństwa sieci, tworzenia zaawansowanych produktów cyfrowych (agencje digital), oprogramowania (softwarehouse), e-sportu, chmury obliczeniowej czy brokeringu baz danych.

W latach 2007-2014 zatrudniony w departamencie TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie) w jednej z renomowanych polskich kancelarii, w ramach którego był odpowiedzialny za obsługę dostawców usług internetowych (w tym operatora najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie oraz operatorów największych serwisów internetowych w Polsce), a także operatorów telekomunikacyjnych (w tym największego operatora telefonii stacjonarnej w Polsce i polskich operatorów telefonii ruchomej).

W latach 2010-2014 Ekspert Związku Pracodawców Branży Internetowej Internet Advertising Bureau Polska (IAB Polska) m.in. w trakcie prac legislacyjnych w zakresie implementacji Dyrektywy o audiowizualnych usługach  medialnych, Dyrektywy o prawach konsumentów oraz nowelizacji Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wykładowca na prowadzonych przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Międzywydziałowych Studiach podyplomowych pt. „Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto.” (2009-2012), prowadzonych przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie Studiach podyplomowych pt. „E-marketing” (2011-2014) oraz organizowanych we współpracy z Universita degli Studi di Bari (UNIBA) Studiach podyplomowych pt. „European master in Social Media & Web Marketing” (2014), a także organizowanych przez Uczelnię Koźmińskiego w Warszawie studiach podyplomowych pt. „Marketing Internetowy” (od 2013) i prowadzonych przez Collegium Civitas studiach dla pisarzy (2014). Autor lub współautor wielu publikacji oraz szkoleń dotyczących prawa nowych technologii.

Przed dołączeniem do KZP Paweł był Liderem Praktyki Internet Media & Telecommunications w renomowanej kancelarii prawnej, jak również był założycielem i partnerem zarządzającym w butikowej kancelarii TML (Technology & Media Law).

Języki: polski, angielski, hiszpański.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Komisja ds. współpracy z zagranicą przy Okręgowej Izbie radców Prawnych w Krakowie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński (Magister Prawa 2005; Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe, Studia podyplomowe 2008).

 • Współudział w prowadzeniu negocjacji umowy o zarządzanie oraz rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej (ang. „managed service agreement”), prowadzenie negocjacji umowy mającej na celu wdrożenie platformy OTT, a także bieżąca obsługa prawna w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz serwisów Premium Rate Services.
 • Współudział w opracowywaniu założeń prawnych modelu biznesowego podmiotu mającego oferować usługę telewizji mobilnej w standardzie DVB-H.
 • Bieżąca obsługa prawna marki SILVAIR opracowującej innowacyjne rozwiązania w zakresie Internetu Rzeczy.
 • Opracowanie założeń prawnych kompleksowego systemu logistyczno-płatniczego NEOCLICK mającego na celu zwiększenie sprzedaży w e-commerce.
 • Bieżąca obsługa prawna operatora wyszukiwarki internetowej w zakresie relacji z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi (OZZ), doradztwo w trakcie lokalizacji (tj. dostosowywania do krajowych przepisów prawnych) globalnych rozwiązań, produktów oraz usług, a także wsparcie usług w/w operatora w zakresie przepisów dotyczących dozwolonej reklamy.
 • Doradztwo na rzecz operatora serwisu hostingowego w trakcie lokalizacji tj. dostosowywania do krajowych przepisów prawnych takiego serwisu na terytorium Serbii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz Macedonii.
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów IT, w tym umów wdrożeniowych, serwisowych, licencyjnych, hostingowych, dostaw infrastruktury IT, umów w modelu SaaS, umów „smart city” oraz innych umów związanych z rynkiem IT.
 • Przygotowywanie umów o wykonanie oprogramowania (w tym umów zwinnych realizowanych według metodyki AGILE).
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa IT, prawa autorskiego, prawa umów, ochrony danych osobowych oraz usług płatniczych, w tym dotyczących nowych modeli/rozwiązań biznesowych na styku IT - telekomunikacja-dane osobowe - usługi płatnicze.
 • Przygotowywanie analiz ryzyk kontraktu na etapie składania ofert / negocjowania kontraktów wraz z rekomendacjami dot. ograniczenia tych ryzyk dla klienta.
 • Sporządzanie i negocjowanie umów o wykonanie produktów cyfrowych.
 • Obsługa prawna nadawcy telewizyjnego w trakcie negocjacji umów z kontrahentami, a także w zakresie regulacji publicznoprawnej dot. prawa mediów i Ustawy o grach hazardowych.
 • Doradztwo na rzecz portali internetowych w zakresie Ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Ustawy o grach hazardowych, a także odnośnie dopuszczalności przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów.
 • Doradztwo w związku z realizacją przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projektu nr POIG.08.03.00-00-002/11 pod nazwą: „Projekt systemowy – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.”, a w jego ramach: (A) ocena prawna projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej (COM(2013) 147 final) w zakresie zgodności Projektu z zasadami pomocniczości oraz proporcjonalności wyrażonymi w Traktacie o Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/30) oraz: (i) wpływu wejścia w życie powyższego rozporządzenia na prawodawstwo krajowe wraz ze wskazaniem konkretnych przepisów prawnych, które wymagałyby zmian (co obejmuje również przedstawienie propozycji konkretnych zmian), a także (ii) formy wdrożenia przedmiotowej inicjatywy tj. formy rozporządzenia, także pod kątem przedstawionych w Ocenie Skutków Regulacji, innych rozważanych wariantów, (B) sporządzenie załączników do „Oferty Ramowej o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków publicznych UE”; (C) sporządzenie „Analizy w zakresie eksploatacji sieci” oraz „Analizy w zakresie Procesu inwestycyjnego” dot. Projektu Internet dla Mazowsza; oraz (D) sporządzenie projektu Poradnika dla zarządców dróg pt. „Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym”.
 • Sporządzanie i negocjowanie umów o dostępie telekomunikacyjnym (w tym umów o połączeniu sieci).
 • Sporządzanie ofert referencyjnych dotyczących dostępu telekomunikacyjnego w odniesieniu do połączenia sieci, dzierżawy łącza i uwolnienia lokalnej pętli abonenckiej.
 • Doradztwo w zakresie prawa telekomunikacyjnego związane z międzynarodowym projektem obejmującym dzierżawę łączy telekomunikacyjnych oraz transakcji przewidujących zamianę infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Sporządzanie i negocjowanie umów związanych z dostarczaniem treści audiowizualnych operatorom sieci kablowych.
 • Klasyfikowanie usług jako usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 • Świadczenie usług prawnych w zakresie ujawniania tzw. upoważnionym podmiotom danych chronionych w ramach tajemnicy telekomunikacyjnej.
 • Sporządzanie i opiniowanie warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, warunków ofert specjalnych, umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jak również taryf usług telekomunikacyjnych w celu określenia ich zgodności z prawem telekomunikacyjnym oraz prawem ochrony konsumentów, w tym identyfikacja niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne).
 • Jak zabezpieczyć techniki produkcyjne oraz ich rezultaty przed kopiowaniem?, Tworzywa sztuczne w przemyśle, marzec 2016.
 • Rozdział: The laws you need to obey w "Startup Manual", Marek Piasek (WOLVES SUMMIT), październik 2015.
 • Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym. Poradnik dla zarządców dróg, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, czerwiec 2015.
 • Ochrona małoletnich w serwisach VOD w: Ochrona małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, IAB Polska, grudzień 2014.
 • Wpływ Internetu na gospodarkę w Polsce, IAB Polska/Harvard Business Review, listopad 2014.
 • Zmiany w ustawodawstwie w: Raport Strategiczny IAB Polska 2014, dodatek do "Media & Marketing Polska", czerwiec 2014;
 • Ustawa o prawach konsumenta, Miesięcznik Galerie Handlowe, czerwiec 2014.
 • Mobile Online w Polsce: Granice rozwoju rynku mobilnego Internetu, Harvard Business Review, czerwiec 2014.
 • Regulamin e-sklepu – pięć największych błędów, Magazyn Online Marketing Polska, styczeń 2014.
 • Video online w Polsce: Granice rozwoju video online w Polsce, Harvard Business Review, grudzień 2013.
 • IAB Polska Ekspertyza dotycząca granic e-commerce, IAB Polska, październik 2013.
 • Regulacja sektora łączności elektronicznej w kontekście konwergencji mediów w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej, Państwo i Prawo, Marzec 2007r, marzec 2007.
 • Nadużycie Dobrych Praktyk, Marketing w Praktyce, czerwiec 2006;
 • Wirtualny Operator (MVNO) – Rzeczywista Strategia, CEO, Magazyn Kadry Zarządzającej, marzec 2006.