Paweł Gunia

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Infrastruktury i Budownictwa

Paweł Gunia
telefon:
+48 12 296 8700
tel kom.:
+48 883 323 463
biuro:
Kraków

Specjalizuje się w prawie infrastrukturalnym, budowlanym i energetycznym oraz jest jednym z wiodących ekspertów w Polsce w zakresie prawa zamówień publicznych.

Zapewnia Klientom kompleksowe bieżące doradztwo prawne w sprawach związanych z realizacją kontraktów budowlanych, w szczególności umów w oparciu o modele FIDIC. Reprezentuje także Klientów w postępowaniach sądowych wynikających z kontraktów budowlanych, w tym sporach z zamawiającymi i podwykonawcami.

Paweł posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych. Doradza m.in. spółkom budowlanym, firmom energetycznym (np. zajmującym się poszukiwaniem i wydobyciem paliw, elektrowniom węglowym i opartym na źródłach odnawialnych, elektrociepłowniom, producentom biopaliw), zakładom produkcyjnym, w tym przemysłu ciężkiego (np. chemicznym, farmaceutycznym, hutom, cementowniom), firmom transportowym, zakładom lotniczym, firmom zajmującym się gospodarowaniem odpadami (w tym zajmującym się składowaniem odpadów czy odzyskiem energii).

Doradza również przy audytach środowiskowych przedsiębiorstw, w procesach inwestycyjnych, w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, w sprawie pozwoleń zintegrowanych, przyłączenia do sieci, sprawach związanych z systemem handlu uprawnieniami do emisji, a także w kwestiach związanych z projektami redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz projektami efektywności energetycznej.

Pomaga w zakresie pozyskiwania finansowania projektów i doradza w kwestiach dotyczących ryzyk inwestycyjnych (we współpracy z ekonomistami i inżynierami środowiskowymi).

Języki: polski, angielski, niemiecki.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Krakowie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Magister Prawa, 2004).

  • Bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek z grupy Max Bögl w sprawach związanych z realizacją projektów dotyczących budowy autostrady A1, autostrady A2 oraz obwodnicy Żyrardowa. Reprezentacja spółek z grupy Max Bögl w postępowaniach sądowych związanych z rozliczeniami z GDDKiA oraz podwykonawcami.

  • Bieżące doradztwo na rzecz polskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego INFRAKOL s.c. w sprawach związanych z wykonaniem umowy dotyczącej modernizacji linii kolejowej zawartej z PKP Polskie Koleje Liniowe S.A.

  • Doradztwo na rzecz spółek z grupy IKEA w zakresie spraw związanych z prawem budowlanym, w tym udział w audycie procesu inwestycyjnego fabryki płyt HDF oraz w sprawach związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy unijnych.

  • Reprezentacja konsorcjum czesko – hiszpańsko – austriacko – polskiego w sporach dotyczących budowy linii kolejowych.

  • Doradztwo włoskim firmom budowlanym wchodzących na polski rynek budowlany.

  • Wieloletnie doradztwo podmiotom ubiegającym się i realizującym zamówienia publiczne w szczególności w zakresie reprezentacji przez Krajową Izbą Odwoławczą i w sporach w ramach konsorcjów.

  • Mota-Engil Central Europe (Emparque). Doradztwo na rzecz portugalskiego konsorcjum w zakresie postępowania przetargowego (zamówienie publiczne) obejmującego projekt budowy podziemnych parkingów w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

  • Bieżące doradztwo na rzecz deweloperów obejmujące kompleksową obsługę inwestycji budowalnych (komercyjnych i mieszkaniowych).